۱۹۵

درخواست حذف این مطلب

بارها شده توی خواب چیزی دیدم که بعد بیدار شدن با خودم گفتم «کاش زودتر می فهمیدم خوابه. کلی کار می تونستم توش انجام بدم.» مثل خواب دلبر که با خودت میگی کاش می بوسیدمش. کاش حداقل توی خواب این قدر شرم و حیا به ج نمی دادم. اگه بعد مرگ هم یه همچین حسی به زندگی داشته باشیم چی؟!