توی لعنتی  

درخواست حذف این مطلب
تمام این مدت می توانستمعاشق هر رهگذری که می آیدبشومو هیچ خیالی هم از تودر سرم نپرورانممن می توانستمدوست داشتن رانک زبانم بنشانمو با هر لبخندیدهان باز کنم و بگویم :راستی ! من دوستت دارم من می توانستم دلم راتکه تکه کنم و هر تکه اش راجایی جای بگذارم !می بینی ؟ من می توانستمنغمه ی  عاشقم عاشقم رادور تا دورِ این دنیا ان کنماما تو لعنت به این تو !که هرکه هم که آمدبه حرمتِ جایِ پایِ توبر روی چشمان منتظر منسر خم کرد و به ادای احترامنماند ! نه که نخ

ادامه مطلب  

ملال محبت *  

درخواست حذف این مطلب
گاهی گر از ملال محبت برانمت دوری چنان مکن که به شیون بخوانمتچون آه من به راه کدورت مرو که اشکپیک شفاعتی است که از پی دوانمتتو گوهر سرشکی و دردانه صفامژگان فشانمت که به دامن نشانمتسرو بلند من که به دادم نمی رسیدستم اگر رسد به خدا می رسانمتپیوند جان جدا شدنی نیست ماه منتن نیستی که جان دهم و وارهانمتماتم سرای عشق به آتش چه می کشیفردا به خاک سوختگان می کشانمتتو ترک آبخورد محبت نمی کنیاینقدر بی حقوق هم ای دل ندانمتای غنچه گلی که لب از خنده بسته

ادامه مطلب  

تو نیستی که ببینی ...  

درخواست حذف این مطلب
تو نیستی ، اماوقتی به تو فکر میکنمصدای آب  رادر رگ های خاک می شنوم.گل سرخ حیاطدر آیینه ی نگاهم زود به زود می شکفدو آسمانپر از پروانه و بادبادک می شود.تو نیستی ، اماوقتی به تو فکر می کنمدریا نزدیک تر می آیدابرها سیاه دور می شوندو بارانهر وقت بگویم می بارد.تو نیستی ، اماوقتی به تو فکر میکنمتو را می بینمدر باغچه ایستاده ایبه گل ها آب می دهی !" رضا کاظمی "

ادامه مطلب  

رویاهای خاک گرفته  

درخواست حذف این مطلب
می ترسم ، مضطربمو با آن که می ترسم و مضطربمباز با تو تا آ دنیا هستممی آیم کنار گفتگویی سادهتمام رویاهایت را بیدار می کنمو آهسته زیر لب می گویم برایت آب آورده ام ، تشنه نیستی ؟فردا به احتمال قوی باران خواهد آمد.تو پیش بینی کرده بودی که باد نمی آِیدبا این همه دیروزپی ص ساده که گفته بود بیا ، رفتم !تمام راز سفر فقط خواب یک ستاره بود خسته ام ری رامی آیی همسفرم شوی ؟گفتگوی میان راه بهتر از تماشای باران استتوی راه از پوزش پروانه سخن می گوییمتوی

ادامه مطلب  

از زخم قلب " آبائی " *  

درخواست حذف این مطلب
دختران دشت !دختران انتظار!دختران امید تنگدر دشت بی کران ،و آرزوهای بی کراندر خلق های تنگ !دختران خیال آلاچیق نودر آلاچیق هایی که صد سال ! ـاز زره جامه تان اگر بشکوفیدباد دیوانهیال بلند اسب تمنا راآشفته کرد خواهد . . . ***دختران رود گل آلود !دختران هزار ستون شعله به طاق بلند دود!دختران عشق های دورروز سکوت و کار خستگی !دختران روزبی خستگی دویدن ،شبسرش تگی! ـدر باغ راز و خلوت مرد کدام عشق ـدر راهبانه ی شکرانه ی کدامآتش زدای کامبازوان فواره یی تان

ادامه مطلب  

رها  

درخواست حذف این مطلب
رهایم کرده ای در این جهان بی گفت و گوکه یک شعر ، یک کلمه حتیدر نگاه مردمانش جوانه نمی زند ، نمی شکفد.رهایم کرده ای بر این زمین دل مرد ه هیچ گیاه لب خندی حتیاز آن نمی روید .در غرفه های آسمان مگرچه قدر ازدحام تبسم هستچقدر واژه ، چقدر شعر موج می زند مگرکه رهایم کرده ای چنینبوی خاک بگیرمبوی تنهایی ؟!!" رضا کاظمی "

ادامه مطلب  

جمله بهانه است ، که عشق است هر چه هست  

درخواست حذف این مطلب
بی معناست اینعقل می گویداین است هر چه هستعشق می گویدشوربختی است اینحسابگری می گویدجز درد چیزی نیست اینترس می گویدسرانجامی ندارد اینزیرکی می گویداین است هر چه هستعشق می گویدمس ه است اینغرور می گویدسهل انگاری است ایندور شی می گویداین است هر چه هستعشق می گوید " اریش فرید "

ادامه مطلب  

آتَش سرد  

درخواست حذف این مطلب
پرسیدم اسمت چیهگفت بیخیالگفتم از کجا اومدیگفت ازیه راه دورگفتم چقد دور؟گفت اینقد که سه فصل آواره راه بودمگفتم حالاجدی جدی ازکجا اومدی ؟گفت از همین جا گفتم مارو گرفتی؟اینجا بود که یهو اَبرا گروم گروم و بغذش ترکیدنُه ماه توی هیچستان منتظر بودکلاغا لال مونی گرفته بودنبرگا عروسی سبزیخورشید تو میدون آبی بیکران آسمون چرخ میخوردمام الکی خوش بودیم واسه خودموناومدهمه چیو سوزوندبرگ و بار درختاروجیگر کلاغوخورشیدو خا تر کردآ م دل ماروحالا جنگ

ادامه مطلب  

اعتماد *  

درخواست حذف این مطلب
حسِ آدمهایی که به ما اعتماد میکنندشبیه پرنده ای زیباست که روزی تصمیم میگیرد ما را امتحان کند. او میکند و بر شانه مان مینشیند. او به دستان ما پناه میآورد تا ببیندآیا متعلق به ما هست یا نه!در گیر و دارِ این امتحان  ممکن است نابود شود،چون زندگی اش در دستان ماست! پرنده ای که ریسک میکند و به ما اجازه میدهد زندگی اش را در دست بگیریم ...آدمها اعتماد میکنند چون احتمالاً ما را دوست دارند.اعتماد کار سختی ست و سخت تر از همه داشتنِ&nbs

ادامه مطلب  

هنگام که  

درخواست حذف این مطلب
هنگام که گریه می دهد ساز این دود سرشت ابر بر پشت هنگام که نیل چشم دریا از خشم به روی می زند مشت. زان دیر سفر که رفت از من غمزه زن و عشوه ساز داده دارم به بهانه های مانوس تصویری از او به بر گشاده. لیکن چه گریستن ، چه توفان ! خاموش شبی ست هرچه تنهاست مردی در راه می زند نی و آواش فسرده بر می آید. تنهای دگر منم که چشمم توفان سرشک می گشاید. هنگام که گریه می دهد ساز این دود سرشت ابر بر پشت هنگام که نیل چشم دریا از خشم به روی می زند مشت.-------------------------ن

ادامه مطلب  

شکرخند  

درخواست حذف این مطلب
میان باغ حرامست بی تو گردیدنکه خار با تو مرا به که بی تو گل چیدنو گر به جام برم بی تو دست در مجلسحرام صرف بود بی تو باده نوشیدنخم دو زلف تو بر لاله حلقه در حلقهبه سنگ خاره درآموخت عشق ورزیدناگر جماعت چین صورت تو بت بینندشوند جمله پشیمان ز بت پرستیدن ... اد نرخ شکر در جهان پدید آیددهان چو بازگشایی به وقت خندیدنبه جای خشک بمانند سروهای چمنچو قامت تو ببینند در ... امیدنمن گدای که باشم که دم زنم ز لبتسعادتم چه بود خاک پات بوسیدنبه عشق مستی و رسواییم خ

ادامه مطلب  

میهمان  

درخواست حذف این مطلب
درخت می خواهم باشم؛تا ریشه بدوانم در توو هر روز...شاخه های تازه بدهد از تو دنیایم!درخت می خواهم باشم؛ ساده و صبورتا بمانم و رفتن ها را بگذارمبرای باد... برای جاده ...در سرزمینت ؛ میهمانی اینچنین ؛نمی خواهی!!؟" عادل دانتیسم "

ادامه مطلب  

تیم های ثبت شده  

درخواست حذف این مطلب
onlinj tony l0rca dantik touch sw rashness robber farsh1d sorron tor gex phantom winston montana alive steven immortals aaa amirlsd zorvan murdrer mishel unlimited x y fs ashill evardor mip ali moored r.orton radar poya g3 stuntman korush dra.co atef alpha blade linkz axonit m0xi sp1der 13 k1ck mortal rado ninjoks mn frost rage sb faser ali.z madness hexen hg prince sunami muzic freaky fir legarith stalker pa0l cowboy reflex simon oldschool

ادامه مطلب  

تیم های ثبت شده  

درخواست حذف این مطلب
onlinj tony l0rca dantik touch sw rashness robber farsh1d shawn 7or gex phantom winston montana alive steven immortals aaa amirlsd zorvan murdrer mishel unlimited x y fs ashill evardor mip ali moored r.orton radar poya g3 stuntman korush dra.co atef alpha 5s tired neovo m0xi sp1der 13 k1ck mortal rado ninjoks mn frost rage sb faser ali.z madness hexen hg

ادامه مطلب  

مهربانی نسیان *  

درخواست حذف این مطلب
عنکبوتان چه مهربان اند!بعد از فراقت چه می اگر عنکبوت فراموشی دستگیری ام نمی کرد،و بر پیرامون زخمم تار نمی تنید ؟" ابدیت ، لحظه ی عشق /  غادة السّمّان " * عنوان شعر متعلق به شاعر است.

ادامه مطلب  

««« عشــق چیست »»»  

درخواست حذف این مطلب
عشق چیست ؟ باور ... ش سخت نیست همان خط موازی همان فکر های تو خالی همان که فکر کردیمو نشد همان که بی خودی پیرمان میکند همان که قلب را نشانه می ... رد همان که با خیالاتمان بزرگش کردیم همان که حرف های قشن ... دارد همان که باورش سختست همان که عوض میکند انسان را همان که نرم میکند استخوان را شک دارم همان باشد همان که فکرشم را نمیکردیم باشد یا همان که فکرش را میکردیم عشق درخواست شدید قلب است همان وهمو خیالی که ... بزرگش کردیم عشق همان خط موازیست تا به رویش ح

ادامه مطلب  

عاشق زنی مشو که...  

درخواست حذف این مطلب
عاشق زنی مشو که می خواند که زیاد گوش می دهدزنی که می نویسد عاشق زنی مشو که فرهیخته استافسونگر ، وهم آ ... ن ، دیوانه عاشق زنی مشو که می ... شدکه می داند ، که داناستکه توان پرواز داردزنی که خود را باور دارد عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدنمی خندد یا می گریدکه قادر است روحش را به جسم بدل کند و از آن بیشتر ، عاشق شعر استاینان خطرناک ترین ها هستند و یا زنی که می تواندنیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستدو یا که توان زیستن بدون موسیقی را ندارد عاشق زنی مشو کهپُ

ادامه مطلب  

غروبی غریب  

درخواست حذف این مطلب
نیروانای عزیزم خوب می دانستی که بی وفایی آیین من نبود این تو خود بودی که درغروبی غریب رفتی و باز نیامدی و به نیامده ها پیوستی تا خبر نیامدنت را بادهای هرزه گرد در کوچه پس کوچه های دلتنگی جار بزنند و من تا هر آنجای شهر که گمانم می رفت خیالم را گسیل کنم زودا که رفتی و دریغا که فرصت آشنایی کوتاه بود و من درک عمیق وجود نازنین تورا مجالی ، چنانکه باید و شاید نیافتم تا افسوسی ماندگار ریشه در جانم افکند ودریغا دریغ روزگاررا بی هیچ سببی فایدتی نیست وآ

ادامه مطلب  

شعر خخخ  

درخواست حذف این مطلب
سال ها بود تو را می همه شب تا به سحرگاه دعایاد داری که به من می دادیدرس و مهر و وفا همه د چرا ما نکنیموصف روی گل زیبای تو را تا ته دسته فرو خواهم کردخنجر خود به گلوگاه نگاه تو اگر خم نشوی تو نرودقد رعنای تو از این درگاه مادرت خوان کرم بود و بداد از پس و پیشبه یتیمان زر و مال و به فقیران بز و میشیاد داری که تو را شب به سحر می صد دعا از دل مجروح پریشان احوالوه که بر پشت تو افتادن و چه خوشستکاکل مشک فشان با وزش باد شمال عوفی خسته اگر بر تو نهد منع مکننا

ادامه مطلب  

گنشک و خدا  

درخواست حذف این مطلب
گنجشک و خداروزها گذشت و گنجشک با خدا هیچ نگفت. فرشتگان هر بار سراغش را از خدا می گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان می گفت: می آید ؛ من تنها ... ی هستم که غصه هایش را می شنود و یگانه قلبی ام که دردهایش را در خود نگه می دارد. وسرانجام گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا نشست. فرشتگان چشم به لب هایش دوختند ، گنجشک هیچ نگفت و خدا لب به سخن گشود: با من بگو از آنچه سن ... نی ... ی توست. گنجشک گفت: لانه ی کوچکی داشتم. آرامگاه خست ... هایم بود و س ... ناه بی ... ی ام. تو همان را ه

ادامه مطلب  

تو رفته ای  

درخواست حذف این مطلب
چگونه با تو باشم که در تو فنا شم؟ تو رفته ای و بهتر که من هم نباشم چگونه جان خود را به دستم ب ... رم؟ بگو چگونه باید برایت بمیرم؟ به عمر با تو بودن ، به خود برنگشتم هر آنچه که تو از آن ، گذشتی گذشتم تو با دلم چه کردی که در زمان ندیدم من آن نشانه ها را به این نشان ندیدم! به جز هوای عشقت هوایی در سرم نیست هر آنچه که تو هستی در این و آن ندیدم ش ... ته بودی و من ، به یک آن ش ... تم چنان که با دو چشمم ، به باران نشستم به بال و پر رس ... خودت پر نداری رسانده ای به سام

ادامه مطلب  

بوی عطری آشنا  

درخواست حذف این مطلب
1 بوی عطری آشنا تو را یک روز بیدار خواهد کرد، حتا اگر یک عمر خو ده باشی زیرِ سنگی سرد! 2 بی قرارم درستْ مثل اسبی که چند لحظه قبل، حادثه را بو کشیده باشد! 3 قایقی که از دریا برنمی گردد یا اسیرِ توفان شده است یا غمِ قایقران! 4 از "استانبول" هیچْ نمی دانستم مگر خیابانی که در آن عاشق اَت شدم. و حالا سال هاست تمام شهر را می شناسم مگر آن خیابان را؛ و تو را

ادامه مطلب  

نیستش  

درخواست حذف این مطلب
نیستش نمی دونم کجاست! چه می کنه!؟ ولی می دونم که ندارمش هیچوقت نخواستم که تورو با چشمات به یاد بیارم نمی خواستم که تورو تو گم ترین آرزوهام ببینم نمی خواستم که بی تو به دیوارا بگم : هنوزم دوستت دارم. آخه تو حول و ولای پریشونیه و تورو نداشتن تو گیرو داره: ” ای بابا دله تو هیچ ، حال اون خوش !  ای بی مروت ! دیگه دلی می مونه ؟ که جوره دله کبوتر بتپه؟ که با شما از جونه زندگیش بگه ؟ بگه که هنوز زندس ؟اگه صدا صدای منه اگه نفس نفسه تو بزار که اون خوش غیرتاش

ادامه مطلب  

سیر در صفر  

درخواست حذف این مطلب
حُسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفتآری به اتفاق جهان می توان گرفتحافظتعزیت باد ایام سوگواری                اکرم(ص)                            حسن(ع)                                      رضا(ع)بخونقال علیه السلام: لا یغش العاقل من استنصحه. (تحف العقول،مترجم،ص 239) حسن علیه السلام فرمودند: دمند ی است که وقتی از او پندخواستند خیانت نکند.پایگ

ادامه مطلب  

زند ... می جوشد .....  

درخواست حذف این مطلب
-- تقدیم به مردان زحمت کش سرزمینم ایران شب با دستان کرختش از سرما می سوزد و من با خیابانی که چکمه هایش در ژرف برف فرو می رود روبرو ... زند ... روی چار چرخی بخار می شود و چراغ زنبوری تکه ایی از آفتاب را می بخشد به شب و به رهگذران خسته در شولای برف و مه -- زند ... می جوشد بر چار چرخی که لبو هایش داغ داغ کام زمستان را شیرین می کند تا یک مرد و یک زند ... از کوره راه نفس ... ر این فصل بگذرد -- برای سلامی دوباره به فر ... روشن و کرامت آفت ... بهاری ... *************************************

ادامه مطلب  

پایان  

درخواست حذف این مطلب
پایان این دنیا زمستونه آغوش تو درگیر زندونه من آ ش با گریه خو دم چشمات و وا کن بسه دیوونه یک لحظه برگرد و نگاهم کن از جای خالیم توی این خونه چی مونده جز رد سر انگشتم رو خاطرات سرد ویرونه من عاشق تنهایی می مونم تا عاشقای دسته جمعی تو باور کنم تو کنج می خونه باور کنم تصمیم قبلی تو رفتن همیشه راه ا نیست گاهی دلیل  ا ت می شه من پای تو تنهایی می مونم اما نگو که باورت می شه علی رفیعی

ادامه مطلب  

بیا که بی تو به جان آمدم ز تنهایی  

درخواست حذف این مطلب
بـیـا، کـه بی تو بـــه جان آمدم ز تنهایی نمانده صـبر و مــرا بیـش ازین شکیبایی بیا، کـه جان مـرا بی تو نیست برگ حیات بیا، که چــشم مرا بی تو نیـسـت بینایی بیــا، کــه بی تو دلـــم راحتـی نـمی یابد بیا، کـــه بـی تو نـدارد دو دیده بـینایی اگر جهــان همه زیر و زبر شود ز غمت تو را چه غم؟ که تو خو کرده ای به تنهایی حجاب روی تو هم روی توست در همه حال نهانی از همـه عــالم ز بس که پی عروس حــســن تو را هیچ درنمی یابد به گــاه جلــوه، مــگـر دیدهٔ تماشا

ادامه مطلب  

زندگی  

درخواست حذف این مطلب
جان میدهم به گوشه زندان سرنوشت سر را به تازیانه او خم نمی کنم! افسوس بر دوروزه هستی نمی خورم زاری براین سراچه ماتم نمی کنم. با تازیانه های گرانبار جانگداز پندارد آنکه روحِ مرا رام کرده است! جان سختی ام نگر، که فریبم نداده است این بندگی، که زندگیش نام کرده است!  بیمی به دل زمرگ ندارم، که زندگی جز زهر غم نریخت ی به جام من. گر من به تنگنای ملال آور حیات  آسوده یکنفس زده باشم حرام من! تا دل به زندگی نسپارم،به صد

ادامه مطلب  

نیستش  

درخواست حذف این مطلب
نیستش نمی دونم کجاست! چه می کنه!؟ ولی می دونم که ندارمش هیچوقت نخواستم که تورو با چشمات به یاد بیارم نمی خواستم که تورو تو گم ترین آرزوهام ببینم نمی خواستم که بی تو به دیوارا بگم : هنوزم دوستت دارم. آخه تو حول و ولای پریشونیه و تورو نداشتن تو گیرو داره: ” ای بابا دله تو هیچ ، حال اون خوش !  ای بی مروت ! دیگه دلی می مونه ؟ که جوره دله کبوتر بتپه؟ که با شما از جونه زندگیش بگه ؟ بگه که هنوز زندس ؟اگه صدا صدای منه اگه نفس نفسه تو بزار که اون خوش غیرتاش

ادامه مطلب  

به " ورا " *  

درخواست حذف این مطلب
گفت بیاگفت بمانگفت بخندگفت بمیرآمدمماندمخندیدممردم." ناظم حکمت "* عنوان شعر متعلق به شاعر ست.

ادامه مطلب  

روز واقعه  

درخواست حذف این مطلب
قد خم نمی کنم که فقط نان دهی مرا باید به روز واقعه ایمان دهی مرا وقتی که سر به ظلمت تابوت می نهم صبحی مگرز چاک گریبان دهی مرا ترک گناه کرده ام ای ماه دلفریب باید دوباره جرات عصیان دهی مرا سلمان شدن به شوق مسلمان شدن مباد باید کمی نجابت سلمان دهی مرا طوفان به اذن چشم تو طوفان به پا کند یارب مگر صلابت طوفان دهی مرا دنیا پر از چکامه ی توحید می شود راهی اگر به وادی انسان دهی مرا بغضی گره فکنده به پای دلم مگر اذ ن هبوط شبنم و باران دهی مرا شب را به یاد

ادامه مطلب  

یاد کودکی  

درخواست حذف این مطلب
هوا گرم و زمین داغ و پا نهادن بر روی خاک چه دشوار ذرات طلایی خورشید چه صمیمانه به عالم هستی می تابد لحظه ی این فکر در ذهنم نقش می بندد که با آغاز صبح چه صمیمانه این نعمت بزرگ به ما نثار می شود لبخندی از درونم می شکفد چقدر مانده تا طلوع به یادم هست یادواره ای از کودکی یادش بخیر چقدر آزاد بودم

ادامه مطلب  

سیمین بر سنگین دل  

درخواست حذف این مطلب
بیا که در غم عشقت مشوشم بی توبیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی توشب از فراق تو می نالم ای پری رخسارچو روز گردد گویی در آتشم بی تودمی تو شربت وصلم نداده ای جاناهمیشه زهر فراقت همی چشم بی تواگر تو با من مسکین چنین کنی جانادو پایم از دو جهان نیز در کشم بی توپیام دادم و گفتم بیا خوشم می دارجواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو" سعدی "

ادامه مطلب  

آیا من متخصصم ؟  

درخواست حذف این مطلب
سلام بر اهالی رسانه بهار تا به حال خطاطی کرده اید؟ نقاشی چه ؟ من هر دو را کمی تجربه کرده ام لذا با اینکه خطم خوب نیست اما خط خوب را تا حدودی می شناسم و می دانم دستخط خودم در چه رتبه ای است . از طرفی وقتی در محضر افرادی هستم که میدانم خط شناسند و خطاط جرات نمی کنم چیزی بنویسم . . برایم جالب است که در هنر خطاطی ، بازیگری ، فوتبال ، کشتی ، معماری و... درمحضر بزرگانش جرات عرض اندام نداریم اما درحوزه دین .... . .... ... .. .

ادامه مطلب  

برنامه فصل زمستان 95 گروه اژکهن  

درخواست حذف این مطلب
تاریخ مدت عنوان برنامه منطقه نوع برنامه س ... رست ملاحظات 3/10/95 1 کر ... کشه صعود به قله آل داود 5و6و7/10/95 3(0/5) کارگاه gps اصفهان آموزشی کمیته آموزش 09131104757 10/10/95 1 رودخانه به آب دام دام اردستان طی مسیر رفیعی 17/10/95 2 الوند همدان همدان صعود به قله پورخلیلی 24/10/95 1 تسیخه فریدون شهر صعود به قله ... همراه با تمرین برف 1/11/95 1 یخ نوردی کر ... تمرینی کمیته فنی 8/11/95 2/5 گنو بندرعباس صعود به قله کبیری 15/11/95 1/5 قله مالاگا اراک صعود به قله حسن پور 22-21/11/95 2/5 قاش مستان خفر صعود به

ادامه مطلب  

قبل از اینکه قضاوت کنی  

درخواست حذف این مطلب
تو قبل از این که بخواهی در مورد من و زندگی من قضاوت کنی؛ کفشهای من را بپوش و از خیابانهایی گذر کن که من ، اشکهایی را بریز که من ریختم، سالهایی را بگذران که من گذراندم، روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم، دوباره و دوباره برخیز و مجددا در همان راه سخت قدم بزن... بعد می توانی در مورد من قضاوت کنی...

ادامه مطلب  

بی چتر وبی چراغ  

درخواست حذف این مطلب
بی چتر وبی چراغ درمن نی می زند لب هایت که هنگام تقدیم بوسه هایت برصورتم جا گذاشته ای ومرا سخت درآغوش می فشارد دستانت که هنگام بغل م بر شانه های من آویزان مانده است شبم راروز کرده است فانوس چشمانت که از هنگام آمدنت بر طاقچه ی آستانه ی کلبه ی من هاج و واج مانده است ومرا از خواب می پراند زنگ ساعت کوکی قلبت که برای روز تولدم کادو پیچش کرده وبرایم پست کرده بودی ومی گرید چترت که بر آویز کلبه ی درویشی من جاگذاشته بودی حال بامن بگونازنین بی چتر وبی چرا

ادامه مطلب  

....  

درخواست حذف این مطلب
من اینجا تخیلات خودم رو مینویسم ... هرچیزی که اینجا میخونین غیرواقعیه ... و فقط تو ذهن منه ... و چون درجاتی از دیوانگی دارم ، که ازش لذت میبرم ... دوست دارم همینجا بنویسم ... و نه توی یه دفتر خصوصی ... از تایپ توی این صفحه لذت میبرم ... بهش عادت ... از من چیزی نخواین که نمیتونم بهتون بدم ... انتظاری نداشته باشین چون آدم مهربان و دلسوزی نیستم ... من فقط یه ی هستم که اینجا مینویسه ... مز ف هم زیاد مینویسه ... پس نخونینشون ... اما اگه میخونین ... حرف هام رو باور نکنین ..

ادامه مطلب  

تسلیت شهادت جواد علیه السلام  

درخواست حذف این مطلب
السلام علیک یا جواد الائمه سلام براشک! سلام برغم! سلام برغربت تو و بر تمام تنهایی ات یا جواد الائمه.هر چند دست ما از آستان تو کوتاه است اما دل بر ضریح دیر آشنای تو بسته ایم تا با کرامت ازلی ات گره گشای آرزومندی ما باشی. مولا جان! به صداقت اشک ها قسم که نیازمندان آستان توایم جرعه ای از دریای معرفتت ما را بنوشان. درود خداوند بر تو و شهادت غریبانه ات یا مولا یا جوادالائمه[. موسسه فرهنگی قرآن و عترت خادم الرضا علیه السلام کوثر

ادامه مطلب  

 

درخواست حذف این مطلب
نشسته بودیم منتظر که غذایمان بیاید و داشتیم سیب زمینی سرخ کرده ها را غارت میکردیمیکباره برای اینکه با ... زاده هایم ارتباط کلامی ب ... رم گفتم: خیلی دوست دارم بدونم کی اولین بار به ذهنش رسید سیبزمینی رو سرخ کنه؟پسر ... 11ساله ی نیم وجبی م گفت: خب گوگل کن!انقدر این جمله را خونسرد و بیتفاوت گفت که نطقم تا دو ساعت بعدش کاملا کور بود.غذا هم تقریبا کوفتم شد!!.انتقام تمام گوگل کن هایی که در زند ... م به ملت گفتم یکجا گرفته شد!1-1 مساوی با کائنات و اینها......

ادامه مطلب  

غزل 082 - آن ترک پری چهره  

درخواست حذف این مطلب
دکلمه غزل آن ترک پری چهره با صدای نسرین محمدی   آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت      آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت  تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین             واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت  بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش               آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت  دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم           سیلاب سر

ادامه مطلب  

ایام ما ناتمام  

درخواست حذف این مطلب
وای چقدر این روزها سرم شلوغه روز و شب توهم وقت اندک مانده کارها ، زیاد و ناتمام پیگیریهایم که روز و شب را دریده است گرچه باشد  ز ما ذوق و شوق ، نشاط و تلاش کمی  فرا تر از دیگران اما ساز همیشه ، به ی دل و دماغ که جوانی رفت ، که رفت و رفت به جان دل می رسد اعضای بدن را  که عصای روح خداست در ما کم همراهیست به فکرو شه ، ذوق و شوق ، نشاط و عشق ب رسم روزگار و چه سخت ایامیست بر ما روز و شب درهمُ برهم  روزگارمان ناگهان خود هم تمام ز یک هوالباقی ِ «  

ادامه مطلب  

گرچه  

درخواست حذف این مطلب
با من است ، نگاهت گاهی ، امشب ، اینجا ، در میانِ شعله های آتش . چشمانت اما هر شب چون امشب که بر زمین دراز افتاده ام ، خیره بر آسمان و ماه و ستاره . بر گونه ام ، هر صبح ، این گرمای دستانِ توست که بیدارم میکند ، گرچه میدانم گرمای انگشتانِ زمختِ خورشید است . در تمامِ این خیابان ها ، هر قدم ، هر نفس ، دستانِ توست که در دستِ من هم قدمیم ، گرچه دست در جیبم امروز ، این خیابانِ دیروزِ با تو را . این لبخندِ شیرینِ توست که مینوشم در تاریکیِ کافه ، گرچه تلخ است ق

ادامه مطلب  

بنده نواز  

درخواست حذف این مطلب
دانمت آستین چرا پیش جمال می بریرسم بود کز آدمی روی نهان کند پریمعتقدان و دوستان از چپ و راست منتظرکبر رها نمی کند کز پس و پیش بنگریآمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنمسیر نمی شود نظر بس که لطیف منظریغایت کام و ت است آن که به خدمتت رسیدبنده میان بندگان بسته میان به چاکریروی به خاک می نهم گر تو هلاک می کنیدست به بند می دهم گر تو اسیر می بریهر چه کنی تو برحقی حاکم و دست مطلقیپیش که داوری برند از تو که خصم و داوریبنده اگر به سر رود در طلبت کجا رسدگر نرس

ادامه مطلب  

اسید آمینه تریپتوفان  

درخواست حذف این مطلب
آمینواسید حلقوی، غیر قطبی دارای حلقه بوده ولی بطور کلی تمامی اسیدهای آمینه ی حلقوی، فنیل آلانین، تیروزین، تریپتوفان، هیستیدین،زنجیره آلانین دارند. اسیدهای آمینهای که دارای گروه آروماتیک هستند مثل تریپتوفان و فنیل آلانین، تیروزین در طول موج280 نانومتر(منطقۀ فرابنفش) دارای حداکثر جذب می باشند، بنابراین از این خاصیت آنها برای تعیین غلظت پروتئینها استفاده می شود. این اسید آمینه در سنتز سروتونین شرکت نموده و افزایش متابولیت های آن در بیماری

ادامه مطلب  

تقدیم به گمنام های بی ادعا  

درخواست حذف این مطلب
عاشق ی شدی که زندگیش پره از دلهره و تشویشه دلتو نذر ی کردی که آه مثل کوهه جیگرش آتیشهعاشق ی شدی که اسمشم واسه خیلیا یه جور کابوسه قبل یتای حساسع توی جیبشو می بوسه نمیتونه وقتی از راه میرسهاتفاقاتشو تعریف کنهتو شبای گریه و دلشورهخوابای ت و تلطیف کنهواسه ی دلشوره هات منو ببخشواسه تلخی شب نبودنممن یه عهدی با خدا بستم کهجونمم بدم برای وطنماگه نیستم واسه اینه گرگا رواز شبای د ده دور کنمعلفای هرزه رو در بیارم چشم نامحرما رو کور کنماگه نیستم واسه

ادامه مطلب  

غزلی در اوج *  

درخواست حذف این مطلب
نشسته بود خیال تو همزبان با من که باز ، جادوی آن بوی خوش ، طلوع تو را در آشیانه خاموش من بشارت دادزلال عطر تو پیچید در فضای اتاقجهان و جان را در بوی گل شناور کرد.  درآستانه در به روح باران می م ،ای طراوت محض !شکوه رحمت مطلق ز چهره ت می تافتبه خندی گفتی :- تنها نبینمت!گفتم :- غم تو مانده و بیکران با من ؟***ستاره ای ناگاه تمام شب را یک لحظه نور باران کرد .و در سیاهی سیال آسمان گم شد . تو خیره م ، بر این طلوع نافرجامهزار پرسش ، در چشم روشن تو شکفت به ط

ادامه مطلب  

دوبیتی برج سنبله 1393  

درخواست حذف این مطلب
اگرامروز مهمانِ غم هستیم دچارِ درد های پیهم هستیم چنارِسرکش ازطوفان چه باک است ستبریم استواریم محکم هستیم باقیدارامید «بیگزاد» 16/6/1393 دوچشمت راکه مخمورآفریده پلنگ آسا و مغرورآفریده لبانت را ، یقین درآفرینش خدا ازجنسِ انگورآفریده باقیدارامید «بیگزاد» 21/6/1393 ... ِ تلخ درجامم بریزد ازان یک جرعه درکامم بریزد درونِ میکده بگذاردوپس ؛ ومشتِ خاکِ بر بامم بریزد باقیدارامید « بیگزاد » 25/6/1393 کُنامِ تهمتن بودی دیارم توازعهدِ کهن بودی دیارم ولی هموار

ادامه مطلب  

««« نیستـــــــــم »»»  

درخواست حذف این مطلب
در عشق دریایی تو قطره ای بیش , نیستم از وسعت تو بالاتر , من نیستم قطره ام اما دریا که , نیستم سوی هر موجی که خاموش , نیستم قطره ی چشمم ولی بیگانه با تو , نیستم عاشقانه سوی تو پر میزنم اما پرنده , من نیستم عاشقانه از دور عشق بازی میکنم اما , بازیگر نیستم سهم من قلب تو است من که بازیچه , نیستم افرین باد تو را در نبودنم انگار کاملا , من نیستم مثل چشمه به آب محتاجم در نبودنت چشمه دگر , نیستم فصل من با رفتن تو سر میرسد تو بگو که هرجا باشم فصل دگری , نیستم من ک

ادامه مطلب  

برنامه زمستان 95 " پرواز "  

درخواست حذف این مطلب
تاریخعنوانمدتبرنامهس ... رستتوضیحات 95/10/3 شا ... وه 1 روزه مرغ کاظم زاده صعود به قله - پا ... ازی 95/10/10 غار کلهرود 1 روزه مورچه خورت غلامعلیان غار نوردی 95/10/17 آموزش سنگ 0.5 روز پلیس راه حکیمیان آموزش تیرول 95/10/24 بزنی 1 روزه اردستان خانم آنالوحی صعود به قله 30الی95/11/1 کال جنی 2 روزه طبس خانم آقایی کویرنوردی 95/11/8 پیست اسکی 1 روزه فریدونشهر خانم عسگری اسکی 95/11/15 جهانبین 1 روزه هفشجان میرصالحیان صعود به قله 95/11/15 آموزش سنگ 0.5 روز پلیس راه ... ... زاده آموزش کارگاهها

ادامه مطلب